postheadericon KPL’s historie

Københavns Praktiserende Læger (KPL) var en forening for de alment praktiserende læger med praksisadresse i København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør kommuner. Foreningen blev stiftet i 1898. Foreningen omfattede oprindeligt også praktiserende øjen- og ørelæger samt fysiurger med praksisadresse i de anførte kommuner. KPL havde forhandlingsretten for de pågældende læger og ved søjleopdelingen af Den Almindelige Danske Lægeforening i 1967, hvor bl.a. Praktiserende Lægers Organisation (PLO) blev stiftet, forbeholdt KPL sig forhandlingsretten som betingelse for at indtræde i den ny forening. Fra 1967 var der således to overenskomster for de alment praktiserende læger i Danmark. En takst-1- overenskomst (Københavnsoverenskomsten), hvor lægerne var ansat af Københavns Kom­mune og blev honoreret med et fast beløb pr. år pr. sikret. De øvrige alment praktiserende læger i landet praktiserede efter Landsoverenskomsten om Almen Lægegerning – en såkaldt takst-3-overenskomst, idet den dels var ydelsesbaseret, og dels blev lægerne blev lægerne honoreret med et fast beløb pr. sikret pr. år – et basishonorar. Formanden for KPL var født medlem af PLO’s bestyrelse.

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne 1983 blev de københavnske læger ramt af forlængelseslove, der først tillod nye forhandlinger i 1985, idet de eksisterende kollektive overenskomster blev forlænget. Københavnsoverenskomsten var en kollektiv overenskomst, idet lægerne var ansat. I 1985 var der på ny forhandlinger med Københavns Kommune om Københavnsoverenskomsten. Disse forhandlinger førte til et resultat, men Københavns Borgerrepræsentation forkastede forhandlingsresultatet. Så følge heraf besluttede KPL at opsige Københavnsoverenskomsten og stille krav om, at Landsoverenskomsten om Almen Lægegerning blev indført i Københavns, Frederiksberg, Dragør og Tårnby kommuner. Dette skete herefter den 1. oktober 1987, og øjen- og ørelægerne samt fysiurgerne blev skilt ud af overenskomsten, og de overgik til de respektive speciallægeoverenskomster. Senere blev de praktiserende læger i Dragør og Tårnby kommuner udskilt af foreningen, idet de var underlagt Københavns Amt og ikke Københavns Kommune. I forbindelse med Landsoverenskomsten om Almen Lægegernings indførelse i Københavnsoverenskomstens geografiske område blev forhandlingsretten overført til PLO, og for så vidt angår øjen- og ørelæger samt fysiurger overgik forhandlingsretten til Foreningen af Speciallæger (FAS). Det var herefter de respektive praksisudvalg i Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Københavns Amt, der i henhold til PLO’s love varetog de alment praktiserende lægers lokale interesser, herunder indgåelse af aftaler i henhold til den dagældende Landsoverenskomsts § 2.

Man valgte i 1987 at bibeholde foreningen Københavns Praktiserende Læger og anvendte den indtil strukturreformens ikrafttræden den 1. januar 2007 til brug for fælles forhold for de alment praktiserende læger i Københavns, Frederiksberg, Dragør og Tårnby kommuner. Dette skyldtes bl.a. lægevagten, hvor Tårnby og Dragør var omfattet af Københavns Lægevagt grundet disse kommuners geografiske beliggenhed.

Den 1. januar 2007 trådte strukturreformen i kraft, og Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Frederiksborg Amt, Københavns Amt og Bornholms Regionskommune blev slået sammen til Region Hovedstaden omfattende ca. 1,8 mio. borgere og 1.060 læger (pr. 1. april 2006). I forbindelse med strukturreformen er forhandlingsretten vedr. lægevagten overgået til praksisudvalget i Region Hovedstaden, og man stiftede samtidig en forening Hovedstadsregionens Praktiserende Læger, hvor lægevagtsdirektører, lægevagtschefer, lægevagtssekretærer og praksisudvalgets sekretariatspersonale er ansat. Herefter har KPL siden 2007 varetaget de økonomiske og faglige fællesaktiviteter, som ikke varetages af Hovedstadsregionens praksisudvalg, og herunder i en overgangsperiode drevet Københavns Lægevagt. Herunder har foreningen repræsenteret medlemmerne over for Københavns og Frederiksberg kommuner, arrangeret møder med netværksskabende og/eller uddannelsesmæssigt indhold, jf. foreningens nugældende formålsparagraf.

Juni 2011
Finn Altschuler